Υποβολές

Υποβολές μέσω διαδικτύου

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό Ύσπληγξ: Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής;
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφείτε

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή άρθρων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των τρεχουσών υποβολών.

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Η έκταση των εργασιών εκτείνεται από 3.000 έως 5.000 λέξεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνονται αποδεκτές και μεγαλύτερες εργασίες.

Προτείνεται δομή σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

Πρωτότυπη Ερευνητική εργασία

 1. Περίληψη & Λέξεις κλειδιά
 2. Εισαγωγή
 3. Μέθοδος, διαδικασία
 4. Αποτελέσματα
 5. Συζήτηση
 6. Η σημασία για τη φυσική αγωγή και/ή την ποιότητα ζωής
 7. Επίλογος

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

 1. Περίληψη, λέξεις κλειδιά
 2. Εισαγωγή
 3. Μεθοδολογία (π.χ. καθορισμός κριτηρίων εισαγωγής ή αποκλεισμού εργασιών)
 4. Αποτελέσματα
 5. Συζήτηση
 6. Η σημασία για τη φυσική αγωγή και/ή την ποιότητα ζωής
 7. Επίλογος

Αποτύπωση καλών πρακτικών

 1. Περίληψη, λέξεις κλειδιά
 2. Εισαγωγή
 3. Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος ή μεθόδου
 4. Περιγραφή του προγράμματος, ή μεθόδου
 5. Εφαρμογή
 6. Συζήτηση
 7. Η σημασία για τη φυσική αγωγή και/ή την ποιότητα ζωής
 8. Επίλογος

Οι βιβλιογραφικές αναφορές επικολούνται σε συγκεκριμένη φόρμα (Αναφορές) και σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής επιστημονικών εργασιών του Publication Manual of the American Psychological Association (ΑΡΑ, έκδοση 6η). Αναφέρονται μόνο οι βιβλιογραφικές αναφορές που περιλαμβάνονται στο κείμενο, ακολουθώντας αλφαβητική σειρά και όταν πρόκειται για αναφορές στον ίδιο συγγραφέα, με χρονολογική σειρά, με πρώτη την πιο πρόσφατη. Τα ατομικά έργα προηγούνται των συλλογικών.

Η βιβλιογραφία θα καταρτίζεται με βάση το λατινικό αλφάβητο στο οποίο θα εντάσσεται και το ελληνικό. Στο δεδομένο ζεύγος ελληνικού-λατινικού γράμματος προηγείται το ελληνικό γράμμα ως εξής: Α, Β, Γ, C, Δ, D, E, F, Ζ, G, Η, Θ, Ι, J, Κ, Λ, L, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, P, Q, Ρ, R, Σ, S, Τ, Υ, U, V, Φ, Χ, Ψ, Ω, W. (Π.χ. το όνομα Αναγνωστόπουλος προηγείται του ονόματος Andersen). 

 

Λίστα Ελέγχου προετοιμασίας υποβολής

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τις ακόλουθες απαιτήσεις, και οι υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες αυτές μπορεί να επιστραφούν στους συγγραφείς.

 1. Η υποβολή δεν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν, ούτε έχει υποβληθεί σε άλλο περιοδικό για εξέταση (ή έχει δοθεί μια εξήγηση στα Σχόλια προς τον επιμελητή).
 2. Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ή WordPerfect.
 3. Έχουν δοθεί τα URL για πρόσβαση σε αναφορές online, όπου υπήρχαν διαθέσιμα.
 4. Το κείμενο έχει μονό διάκενο, χρησιμοποιεί γραμματοσειρά μεγέθους 12, χρησιμοποιεί όπου απαιτείται κείμενο σε πλάγια γραφή και όχι με υπογράμμιση (εκτός από τις διευθύνσεις URL) και όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες τοποθετούνται εντός του κειμένου σε κατάλληλα σημεία, και όχι στο τέλος αυτού.
 5. Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες πρους τους συγγραφείς, που βρίσκονται στην σελίδα "Σχετικά με το περιοδικό".
 6. Κατά την υποβολή σε ενότητα του περιοδικού που χρησιμοποιεί ομότιμη αξιολόγηση, έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες που ορίζονται στη Διασφάλιση "τυφλής" αξιολόγησης.
 

Ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα

Οι θεωρητικές και πρακτικές προοπτικές οι οποίες  αναπτύσσονται σε κάθε εργασία αποτελούν απόψεις του ίδιου του συγγραφέα και δεν αντανακλούν τις απόψεις της Επιτροπής έκδοσης του περιοδικού.

Με τη υποβολή προς κρίση, ο συγγραφέας καλείται να αποδεχτεί τη Συμφωνία Κατοχύρωσης Πνευματικών Δικαιωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο ο συγγραφέας όσο και το περιοδικό προστατεύονται από την περίπτωση κατάχρησης υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας. Σημειώνεται ότι οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι να λάβουν την άδεια για χρήση υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας από άλλους συγγραφείς στις εργασίες τους.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθεται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.