Το μάθημα της φυσικής αγωγής στη Μακεδονία κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Νικόλαος Μίλης

Περίληψη


Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η μελέτη του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας. Το χρονικό πλαίσιο που εξετάζεται, αρχίζει περίπου από τα μέσα του 19ου αιώνα, περίοδος που ξεκινά η συστηματική εκπαίδευση στη Μακεδονία, έως το 1912-13 όπου η Μακεδονία μετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων εντάσσεται εξ’ ολοκλήρου στο ελληνικό κράτος.


Λέξεις κλειδιά


εκπαίδευση, Φυσική αγωγή, Μακεδονία, Οθωμανική αυτοκρατορία.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αγραφιώτου-Ζαχοπούλου, Π. (1997). Σχολεία της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Ιανός.

Βακαλόπουλος, Κ. (1986). Νεότερη ιστορία της Μακεδονίας (1830-1912). Από τη γένεση του νεοελληνικού κράτους ως την απελευθέρωση. Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης.

Βακαλόπουλος, Κ. (1987). Μακεδονία και Τουρκία 1830-1878. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Βακαλόπουλος, Κ. (2005). Ιστορία της μείζονος Μακεδονίας (1350-1950). Θεσσαλονίκη: Σταμούλη.

Βουρή, Σ. (1992). Εκπαίδευση και εθνικισμός στα Βαλκάνια. Η περίπτωση της βορειοδυτικής Μακεδονίας (1870-1904). Αθήνα: Παρασκήνιο.

Βουρή, Σ. (1994). Πηγές για την ιστορία της Μακεδονίας, πολιτική και εκπαίδευση 1875-1907. Αθήνα: Παρασκήνιο.

Γκαρπόλας. Σ. (1887). Η Β’ Δημοτική Σχολή Σερρών εν τη συνοικία Παντελεήμονος.

Εφημερίς Φάρος της Μακεδονίας. 989(1133), σ. 2. Εν Θεσσαλονίκη

Ηλιάδου-Τάχου, Σ. (2001). Η εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία (1840-1914). Αθήνα: Ηρόδοτος.

Καλέσης, Α. & Σκούρτης, Ι. (2013). Ο δημιουργός εθνικών και μορφωτικών ιδρυμάτων Στέφανος Νούκας στην ανέκδοτη αλληλογραφία του επισκόπου Δεβρών και Βελεσσών Παρθενίου (1908-1909). Στο: Ζιώγου, Σ. & Φούκας ), Β. Σχολεία και Εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης (19ος αιώνας-Μεσοπόλεμος). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.

Κανονισμός του εν Θεσσαλονίκη διδασκαλείου (1877). εν Αθήναις: τυπογραφείον Βλαστού

Καντζίδης, Δ. (2002). Ο Ίων Ιωαννίδης και η συμβολή του στη μεταρρύθμιση της φυσικής αγωγής. (ανεκδ. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Θεσσαλονίκη.

Καρανταϊδου, Μ. (2000). Η φυσική αγωγή στην ελληνική μέση εκπαίδευση (1862-1990) και ιδρύματα εκπαίδευσης γυμναστών (1882-1982). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Κουλούρη, Χ. (1997). Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας. Γυμναστικά και αθλητικά σωματεία 1870-1922. Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας.

Μίντσης, Γ. (1997). Εθνολογική σύνθεση της Μακεδονίας. Αθήνα: Ηρόδοτος.

Μπονίδης, Κ. (1996). Οι ελληνικοί φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι ως φορείς εθνικής παιδείας και πολιτισμού στη διαφιλονικούμενη Μακεδονία (1869-1914). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής εκπαίδευσης, αρ. 1.

Μπουζάκης, Σ. (2002). Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Τόμος Α. Αθήνα: Gutenberg.

Νούκας, Στ. (1910-1914). Βαθμολόγιο Μαράσλειου Λυκείου. Θεσσαλονίκη.

Νούκας, Στ. (1897-1910). Γενικός έλεγχος Μαράσλειου Λυκείου. Θεσσαλονίκη.

Papadakis, L. (2006). Teaching the nation. Greek nationalism and educational in nineteenth century Macedonia. Thessaloniki: Institute for Balkan studies.

Παπαδόπουλος, Δ. (1994). Το Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης. Πρακτικά Συμποσίου. Στο: Τα ελληνικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη κατά τον τελευταίο αιώνα της τουρκοκρατίας. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. (σσ.21-35).

Παπαδόπουλος, Στ. (1970). Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του ελληνισμού της Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της τουρκοκρατίας. Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Βιβλιοθήκη, δημοσιεύματα της εταιρίας μακεδονικών σπουδών.

Παρρέν, Κ. (1906). Γενικός χαρακτήρ της γυμναστικής παιδείας. Εφημερίς των Κυριών. 879, σσ. 5-6. Εν Αθήναις.

Σακελλαρίου, Μ. (1982). Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία. 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

Τσάμης, Π. (1975). Μακεδονικός αγών. Θεσσαλονίκη: Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών-Μακεδονική λαϊκή βιβλιοθήκη.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων-Γενική Γραμματεία εκπαίδευσης Ενηλίκων-Ινστιτούτο εκπαίδευσης Ενηλίκων, (χχ). Τοπική ιστορία. στο: Πολιτισμός και ελεύθερος χρόνος. Αθήνα.

Φουρναράκη, Ε. (1998) Σωματική αγωγή των δυο φύλων στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Πρακτικά διεθνούς συμποσίου. Στο: Οι χρόνοι της ιστορίας. Για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. (σσ. 295-310.) Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας.

Χρυσάφης, Ι. (1925). Η σωματική αγωγή και η στρατιωτική προπεύδευσις της νεότητος και η ενδεικνυόμενη οργάνωσις αυτών (Παράρτημα 15ον ). Υπομνήματα εις το Υπουργείον της Παιδείας υπό του Ι. Χρυσάφη τμηματάρχου της Γυμναστικής. εν Αθήναις.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.