Το μεταρρυθμιστικό έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως στη Φυσική Αγωγή (1964-2012)

Χρήστος Λάμπρου, Παγώνα Μπουρνέλλη, Νικήτας Νομικός, Νίκος Μελίστας

Περίληψη


Η παρούσα εργασία εστιάζει στη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων, τα οποία αφορούν στο έργο που συντελέσθηκε από τα στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) και του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως (Κ.Ε.Μ.Ε.) ως υπευθύνων για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.). Η περίοδος που μελετάται αφορά συνολικά στο χρονικό διάστημα λειτουργίας του Π.Ι. και του K.Ε.Μ.Ε., δηλαδή από το 1964 μέχρι το 2012. Για τη μελέτη της Φ.Α. το διάστημα αυτό χωρίσθηκε στις παρακάτω περιόδους: α) 1964-1967: Περίοδος κατά την οποία ο υπεύθυνος της Φ.Α., Ίωνας Ιωαννίδης, επιχειρεί τη στροφή της ελληνικής Φ.Α. από το σουηδικό σύστημα γυμναστικής προς την Αγωνιστική και με τον στόχο αυτό γράφονται τα Αναλυτικά Προγράμματα (Α.Π.) αυτής της περιόδου. β) 1967-1974: Περίοδος της στρατιωτικής δικτατορίας, οπότε το Π.Ι. καταργείται και οι μεταρρυθμίσεις στη Φ.Α. και στην παιδεία γενικότερα οπισθοδρομούν. γ) 1974-1975: Μετά το πέρας της δικτατορίας καταργούνται οι Γυμναστικές Επιδείξεις, ενώ παράλληλα τα έτη φοίτησης στην Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.) αυξάνονται σε τέσσερα. δ) 1976-1988: πραγματοποιείται αναμόρφωση των Α.Π. της Φ.Α., θέσπιση και λειτουργία εβδομαδιαίων αθλητικών δραστηριοτήτων, καθώς και προώθηση των μεταρρυθμίσεων, τις οποίες θεώρησαν απαραίτητες οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Υπεύθυνος του μαθήματος της Φ.Α. στο Κ.Ε.Μ.Ε./Π.Ι. για αυτή την περίοδο ήταν ο Ιωάννης Σκορδίλης. ε) 1988-1997: Αναμόρφωση των Α.Π. της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγγραφή ενός βιβλίου Φυσικής Αγωγής για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. στ) 1997-2005: Τα Α.Π. εκσυγχρονίσθηκαν σύμφωνα με τις διεθνείς θεωρίες της Κινητικής Μάθησης και της Παιδαγωγικής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αφού το μάθημα καθιερώθηκε να διδάσκεται μόνο από εκπαιδευτικούς Φ.Α. Σταθμό για το μάθημα αποτελεί η παραγωγή πλούσιου διδακτικού υλικού για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Την περίοδο αυτή υπεύθυνος του μαθήματος Φ.Α. στο Π.Ι. ήταν ο Κώστας Μουντάκης, ενώ σοβαρό ρόλο την περίοδο αυτή έπαιξε και η συμβολή του τότε Σχολικού Συμβούλου Θεσσαλονίκης, Ιωάννη Σεραφειμίδη. ζ) 2007-2012: Περίοδος κατά την οποία υπεύθυνος του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής ήταν ο Πάρεδρος με θητεία, Σταύρος Τσόνιας, ο οποίος συνέχισε τις προσπάθειες των προκατόχων του

Λέξεις κλειδιά


Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, Εκπαιδευτική πολιτική, Ιστορία Φυσικής Αγωγής

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αγαλιανού, Ο. (2010). Φυσική Αγωγή και Χορός, προφορική παρουσίαση σε Ο.ΕΠ.ΕΚ. για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων που λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.).

Αλμπανίδης, Ε. (2013). Οι σχολικές γυμναστικές επιδείξεις στην Ελλάδα μέχρι το 1975. Άθληση και Κοινωνία, 53, 7-19.

Apple, M. (1986). Ideology, Reproduction and Educational Reform. In P. Altbach and G. Kelly, (Εds.), New Approaches to Comparative Education. Chicago: University of Chicago.

Bourke, S. (1994). Some Responses to Changes in Australian Education. Australian Educational Researcher, 21(1), 1-18.

Δημαράς, Α. (1990). Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (τόμ. Α΄). Αθήνα: Ερμής.

Δημητράκος, Δ. (1959). Νέον Ορθογραφικόν και Ερμηνευτικόν Λεξικόν. Αθήναι: εκδ. Περγαμηναί.

Ευαγγελόπουλος, Σ. (1998). Ελληνική Εκπαίδευση, 20ος αιώνας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Καλδή, Σ. και Κόνσολας, Ε. (2002). Μια Συγκριτική Προσέγγιση των Εκπαιδευτικών Μεταρρυθμιστικών Μέτρων στην Ελλάδα και την Αγγλία της τελευταίας εικοσαετίας. 2ο Διεθνές Συνέδριο «Η Παιδεία στην αυγή του 21ου αιώνα, Ιστορικο-Συγκριτικές Προσεγγίσεις», Πανεπιστήμιο Πατρών-Π.Τ.Δ.Ε., 4-6 Οκτωβρίου.

Καντζίδης, Δ. (2002). Ο Ίων Ιωαννίδης και η συμβολή του στη μεταρρύθμιση της Φυσικής Αγωγής (Διδακτορική Διατριβή). Α.Π.Θ.-Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκη.

Λάμπρου, Χ. (2012). Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής Δημοτικού και Γυμνασίου και Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Κριτική και συγκριτική θεώρηση κατά τη χρονική περίοδο 1983-2008 (Διδακτορική Διατριβή). Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Λάμπρου, Χ. (2016). Προγράμματα Σπουδών Φυσικής Αγωγής: Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής Δημοτικού και Γυμνασίου και Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Κριτική και συγκριτική θεώρηση κατά τη χρονική περίοδο 1983-2008. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Λάμπρου, Χ., Μπουρνέλλη, Π., Αλμπανίδης, Ε., Λαμπράκη, Α. (2010). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και Φυσική Αγωγή: Σκορδίλης Ιωάννης, ο δεύτερος κατά σειρά διορισμένος Σύμβουλος Φ.Α. του Π.Ι. και το έργο του. 18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής, 21-23 Μαΐου.

Λάμπρου, Χ., Μπουρνέλλη, Π., Αλμπανίδης, Ε. (2014). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και Φυσική Αγωγή: Σκορδίλης Ιωάννης, ο δεύτερος κατά σειρά διορισμένος Σύμβουλος Φ.Α. του Π.Ι./Κ.Ε.Μ.Ε. και το έργο του. Άθληση και Κοινωνία, 55, 45-53.

Λάμπρου, Χ., Μπουρνέλλη, Π., Μανασής, Β., Μουντάκης, Κ. (2013). Σημαντικές επιμορφώσεις, συνέδρια και σεμινάρια με κύριο ή επιμέρους θέμα τη σχολική Φυσική Αγωγή (Φ.Α.) που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από την ίδρυση του κράτους μέχρι σήμερα. Φυσική Αγωγή – Αθλητισμός – Υγεία, 28, 50-73.

Λάμπρου, Χ., Μπουρνέλλη, Π., Μουντάκης, Κ., Αλμπανίδης, Ε. (2010). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) /Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως (Κ.Ε.Μ.Ε.) και μεταρρυθμιστικό έργο στη Φ.Α. (1964-2008). 18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής, 21-23 Μαΐου.

Λάμπρου, Χ., Σεραφειμίδης, Ι., Κωνσταντίνου, Λ. (2012). Σημαντικές επιμορφώσεις, συνέδρια και σεμινάρια με κύριο ή επιμέρους θέμα τη σχολική Φυσική Αγωγή που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από την ίδρυση του κράτους μέχρι σήμερα. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής, 18-20 Μαΐου.

Liddell, H., & Scott, R. (2007). Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Πελεκάνος.

Μουντάκης, Κ. (2005). Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο. Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι.

Μουντάκης, Κ. (2006). Φυσική Αγωγή. Επιμόρφωση Στελεχών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών στο Δ.Ε.Π.Π.Σ., και τα Α.Π.Σ. και το νέο Διδακτικό Υλικό του Γυμνασίου. Αθήνα: Επτάλοφος.

Μπαγάκης, Γ. (2015). Κριτική θεώρηση για την συγχώνευση και τον βηματισμό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Μπαμπινιώτης, Γ. (2004). Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.

Μπουζάκης, Σ. (2006). Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1998). Αθήνα: Gutenberg.

Plank, D., N. (1988). Why School Reform does not Change Schools: Political and Organizational Perspectives. In C. Boule and C. Kerchner, (Eds). The politics of excellence and choice in education. London: Falmer Press.

Παμουκτσόγλου, Α. (2002). Θεσμοί Αξιολόγησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: Ο ρόλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (1990-1993), 2ο Διεθνές Συνέδριο, Η Παιδεία στην αυγή του 21ου αιώνα, Ιστορικο-Συγκριτικές Προσεγγίσεις, Πανεπιστήμιο Πατρών-Π.Τ.Δ.Ε.

Παμουκτσόγλου, Α. (2003). Εκπαιδευτικοί φορείς στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: Ο ρόλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (1985-2000). Ανακτήθηκε 15/9/2012 από http:///www.pee.gr.

Π.Ι. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) (2011). Φυσική Αγωγή. Ανακτήθηκε στις 31-12-2011 από: http://www.pi-schools.gr/

Π.Ι. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) (2012). ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα). Ανακτήθηκε στις 31-12-2012 από: http://www.pi-schools.gr/news/anak.php

Sack, R. (1981). A Typology of Educational Reforms. Prospects - Quarterly Review of Education, UNESCO, 11(1), 39-59.

Simmons, J. (1983). Reforming Education and Society. In. J. Simmons (ed.) Better Schools: International Lessons for Reform. New York: Praeger.

Skilbeck, M. (1995). Curriculum Renewal. International Encyclopedia of Curriculum. New York: Sage

Τερζής, Ν. (1993). Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Παιδαγωγική και Εκπαίδευση, 22, 13-22.

Τερζής, Ν. (1981). Απόψεις για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: εξωτερική και εσωτερική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Φιλόλογος, 23, 272-281.

ΥΠ.Ε.Π.Θ. (1988). Αναλυτικό Πρόγραμμα και Οδηγίες για τη διδασκαλία της Φ.Α. του Δημοτικού Σχολείου. Αθήνα.

ΥΠ.Ε.Π.Θ. (1990). Αναλυτικό Πρόγραμμα Φ.Α. Γυμνασίου και Λυκείου, Οδηγίες Εφαρμογής στη διδασκαλία, ομάδα εργασίας για τα Α.Π. Φ.Α. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΥΠ.Ε.Π.Θ. (1999). Υπουργική Απόφαση Φ12/665/Γ1/688/ 1999.

ΥΠ.Ε.Π.Θ., και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1997). Η Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο, Βιβλίο για το διδάσκοντα. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.

Φ.Ε.Κ. 182Α΄, 24-10-1964, Ν.Δ. 4379, Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής (Στοιχειώδους και Μέσης) Εκπαιδεύσεως.

Φ.Ε.Κ. 110Α΄, 30-6-1967, Α.Ν. 59, Περί καταργήσεως του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Φ.Ε.Κ. 214Α΄, 4-10-1975, Ν. 186, Περί του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως και διατάξεως τινών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Φ.Ε.Κ. 167, 30-9-1985, Ν. 1566, Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Φ.Ε.Κ. 204, 18-9-1989, Π.Δ. 468, Ρύθμιση θεμάτων Προσωπικού των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, των Σχολών Νηπιαγωγών και των Εκκλησιαστικών Παιδαγωγικών Ακαδημιών.

Φ.Ε.Κ. 209, 10-10-1995, Π.Δ. 377, Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της Φ.Α. του Δημοτικού Σχολείου.

Φ.Ε.Κ. 303Β΄, 13-3-2003, Υπ. Απόφ. αριθ. 21072α/Γ2, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Δημοτικού – Γυμνασίου.

Φ.Ε.Κ. 304Β΄, 13-3-2003, Υπ. Απόφ. αριθ. 21072β/Γ2, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Δημοτικού – Γυμνασίου.

Φ.Ε.Κ. 1139Β΄, 28-7-2010, Υπ. Απόφ. Φ. 12/879/88413/Γ1/2010, Διδασκαλία – πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.) – επανεξέταση και επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος.

Φ.Ε.Κ. 118Α΄, 24-5-2011, Νόμος 3966, Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘Διόφαντος’ και λοιπές διατάξεις.

Φ.Ε.Κ. 372Β΄, 20-02-2012, Διαπιστωτική πράξη (Αριθμ. Φ.908/18254/Η) παύσης λειτουργίας των φορέων που καταργούνται με το Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118, 24−5−2011) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Σχόλια σε αυτό το άρθρο

Προβολή όλων των σχολίων