Στάσεις και εξοικείωση εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής σχετικά με την επιληψία και τη συμμετοχή μαθητών πασχόντων από επιληψία στο μάθημα της φυσικής αγωγής

Νικόλαος Εμμανουήλ Νικηταΐδης

Περίληψη


Η ένταξη και η ενσωμάτωση στη γενική εκπαίδευση των παιδιών που πάσχουν από επιληψία, αποτελεί σημαντικό παράγοντα της ποιότητας ζωής τους, αλλά πολλές φορές αντιμετωπίζει δυσκολίες. Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) και οι στάσεις των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής (Ε.Φ.Α.) μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της ένταξής τους και στη δια βίου άθληση. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει την ύπαρξη επιμόρφωσης κι εμπειριών των Ε.Φ.Α. σχετικά με την επιληψία καθώς και τις απόψεις και στάσεις σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών πασχόντων από επιληψία (Μ.Π.Ε.) στο μάθημα της Φ.Α.. Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκε αρχικά ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο 21 ερωτήσεων, το οποίο δόθηκε σε 123 Ε.Φ.Α. από την Αττική. Από τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης προέκυψε ένα ερωτηματολόγιο 20 ερωτήσεων το οποίο, εκτός από την ύπαρξη σχετικής επιμόρφωσης, εξέταζε και τρεις κατηγορίες παραγόντων:  τις εμπειρίες σχετικά με την επιληψία, τις στάσεις Ε.Φ.Α.. για θέματα μέτρων ασφαλείας και χορήγησης πρώτων βοηθειών σε μαθητή-τρια σε κρίση επιληψίας, καθώς και τις  απόψεις  τους για τα οφέλη της συμμετοχή Μ.Π.Ε. στο μάθημα της Φ.Α. αλλά και των σχετικών επιμορφώσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρότι η πλειοψηφία έχει εξοικείωση με την επιληψία μέσω εμπειρίας, ωστόσο μικρό μόνο ποσοστό (14,6%) έχει λάβει κάποια επιμόρφωση. H πλειοψηφία (54,5%) αισθάνεται σε θέση να παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε μαθητή -τρια σε κρίση επιληψίας. Η γνώση ύπαρξης νομικής κάλυψης για την παροχή του ειδικού φαρμάκου με υποκλυσμό και η σχετική επιμόρφωση δείχνουν να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην πρόθεση χορήγησής του. Η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι η συμμετοχή στο μάθημα της Φ.Α. προσφέρει σωματικά, παιδαγωγικά και ψυχολογικά οφέλη στους Μ.Π.Ε. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ανάγκη συστηματικότερης διερεύνησης των γνώσεων και στάσεων των Ε.Φ.Α. και επιμόρφωσής τους.


Λέξεις κλειδιά


Επιληψία, Φυσική Αγωγή, μαθητές με επιληψία, εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, Epilepsy, Physical Education, students with epilepsy, Physical Education Teachers

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αμπαντζίδου, Α., Κοκαρίδας, Δ., Γιαννιά, Ν., Πασλαμούσκα, Μ., Πατσιαούρας, Α., & Λατίνη, Ε. (2012). Αξιολόγηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ως προς την επάρκεια εκπαίδευσης στην ειδική φυσική αγωγή: µία πιλοτική µελέτη. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 4 (1), 25–33.

Abulhamail, A. S., Al-Sulami, F. E., Alnouri, M. A., Mahrous, N. M., Joharji, D. G., Albogami, M. M., & Jan, M. M. (2014). Primary school teacher’s knowledge and attitudes toward children with epilepsy. Seizure, 23 (4), 280–283.

Aydin, K., & Yildiz, H. (2007). Teachers’ perceptions in central Turkey concerning epilepsy and asthma and the short-term effect of a brief education on the perception of epilepsy. Epilepsy and Behavior, 10 (2), 286–290.

Βαργιάµη, Ε., Ζαφειρίου, Ι., Κλινική, Α. Π., & Θεσσαλονίκης, Ι. Γ. Π. Ν. (2008). Πυρετικοί σπασµοί στα παιδιά: τρέχουσα ανασκόπηση και τεκµηριωµένη ιατρική. Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος, 20, 318–324.

Bannon, M. J., Wildig, C., & Jones, P. W. (1992). Teachers’ perceptions of epilepsy. Archives of Disease in Childhood, 67 (12), 1467–1471.

Bekiroğlu, N., Özkan, R., Gürses, C., Arpacı, B., & Dervent, A. (2004). A study on awareness and attitude of teachers on epilepsy in Istanbul. Seizure, 13 (7), 517–522.

Betlehem, J., Deutsch, K., Gál, N., Köcse, T., Marton-Simora, J., Oláh, A., & Nagy, G. (2012). First Things to Be Done in Emergencies – Providing First Aid for Health Professionals First Things to Be Done in Emergencies – Providing First Aid for Health Professionals. (J. Betlehem, Επιμ.). Budapest, Hungary: Medicina Könyvkiadó Zrt.

Bishop, M., & Boag, E. M. (2006). Teachers’ knowledge about epilepsy and attitudes toward students with epilepsy: Results of a national survey. Epilepsy & Behavior, 8 (2), 397–405.

Brabcova, D., Lovasova, V., Kohout, J., & Zarubova, J. (2012). Familiarity with and attitudes towards epilepsy among teachers at Czech elementary schools - The effect of personal experience and subspecialization. Seizure - European Journal of Epilepsy, 21 (6), 461–465.

Γαλάνης, Π. (2012a). Μεθοδολογία δειγματοληψίας στις επιδημιολογικές μελέτες. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 29 (5), 632–637.

Γαλάνης, Π. (2012b). Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ερωτηματολόγιο στις επιδημιολογικές μελέτες. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 26 (6), 744–755.

Calder, J. A. (1974). Physical Education- An important area within the education progamme for children with learning disabilities (delivered at the Xiii Biennial Congress of the, Brisbane, August, 1973). Australian Journal of Physiotherapy, 20(1), 18–19.

Caveness, W. F., & Gallup, G. H. (1980). A Survey of Public Attitudes Toward Epilepsy in 1979 with an Indication of Trends over the Past Thirty Years. Epilepsia, 21 (5), 509–518.

Cherian, A., & Thomas, S. V. (2009). Status epilepticus. Annals of Indian Academy of Neurology, 12 (3), 140–153.

Chung, M.-Y., Chang, Y., Lai, Y.-H. C., & Lai, C.-W. (1995). Survey of Public Awareness, Understanding, and Attitudes Toward Epilepsy in Taiwan. Epilepsia, 36(5), 488–493.

Cohen, J. (1977). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, Revised Edition. New York, U.S.A.: Academic Press.

Cohen, J. (1992). A power pimer. Psychological Bulletin, 112 (1), 155–159.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6th έκδ., Τ. 55). London ; New York: RoutledgeFalmer.

Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best Practices in Exploratory Factor Analysis : Four Recommendations for Getting the Most From Your Analysis. Practical Assessment, Research & Education, 10(7), 1–9.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16 (3), 297–334.

Cross, J. H., Wait, S., Arzimanoglou, A., Beghi, E., Bennett, C., Lagae, L., … Harvey, G. (2013). Are we failing to provide adequate rescue medication to children at risk of prolonged convulsive seizures in schools ? Archives of Disease in Childhood, 98 (10), 777–780.

DfES. (2005). Managing Medicines in Schools and Early Years Settings. London: Department for Education and Skills, Department for Health.

Diamantopoulos, N., Kaleyias, J., Tzoufi, M., & Kotsalis, C. (2006). A survey of public awareness, understanding, and attitudes toward epilepsy in Greece. Epilepsia, 47 (12), 2154–2164.

Epilepsy Action. (2016a). Children with epilepsy. Leeds: British Epilepsy Association.

Epilepsy Action. (2016b). Treatment and care for seizures that last more than 5 minutes and for status epilepticus. Leeds: British Epilepsy Association.

Fernandes, P. T., Noronha, A. L. A., Araújo, U., Cabral, P., Pataro, R., De Boer, H. M., … Li, L. M. (2007). Teachers perception about epilepsy. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 65 (SUPPL. 1), 28–34.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS : (and sex and drugs and rock ‘n’ roll) (3rd έκδ.). London: SAGE.

Gliem, J. A., & Gliem, R. R. (2003). Calculating, interpreting, and reporting Cronbach’s alpha reliability coefficient for Likert-type scales. Midwest Research to Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education, (1992), 82–88.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Σχόλια σε αυτό το άρθρο

Προβολή όλων των σχολίων