Βιβλιογραφικές Αναφορές

Αναφορές σε βιβλία

Επίθετο συγγραφέα, αρχικό ονόματος. (έτος δημοσίευσης). Τίτλος: υπότιτλος του βιβλίου (πλάγια γραμματοσειρά). Τόπος έκδοσης, Εκδότης. 

Παράδειγμα:

Lash, S. and Urry, J. (1994). Economies of Signs and Space, (2nd ed.) London: Sage

Αν το βιβλίο έχει πραγματοποιήσει πολλές εκδόσεις, τότε μετά τον τίτλο αναγράφεται ο αριθμός της έκδοσης μέσα σε παρένθεση (π.χ. 2η έκδ. ή 2nd ed.). Αν δεν υπάρχει εκδοτικός οίκος και είναι έκδοση του ίδιου του συγγραφέα, τότε στη θέση του εκδοτικού οίκου μπαίνει η συντομογραφία (εκδ. ιδίου/ας) ή (εκδ. συγγρ.) ή ο συνώνυμος όρος (Author). Αν δεν υπάρχει χρονολογία έκδοσης τότε στην παρένθεση γράφεται η συντομογραφία (χ.χ.) ή ο συνώνυμος αγγλικός όρος (n.d.).  

Αναφορές σε άρθρα περιοδικών

Επίθετο συγγραφέα, αρχικό ονόματος, (έτος δημοσίευσης). Τίτλος του άρθρου. Τίτλος περιοδικού & τόμου (πλάγια γραμματοσειρά), (τεύχος), σελιδαρίθμηση.

Παράδειγμα:

Alladin, I. (1992). International co-operation in higher education: the globalization of  universities. Higher Education in Europe, 17(4), 4-13

Αναφορές σε κεφάλαια, σε συλλογικούς τόμους ή πρακτικά συνεδρίων
Επίθετο, Αρχικά., (χρόνος έκδοσης). Τίτλος κεφαλαίου: υπότιτλος. Στο Αρχικά. Επίθετο (Ed.), Tίτλος βιβλίου(πλάγια γραμματοσειρά), (pp. σελιδαρίθμηση). Τόπος έκδοσης, Εκδότης.

Παράδειγμα:

Καδιανάκη, Μ. (2002). Ετεροαξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση ως μέσο διερεύνησης του επικοινωνιακού κλίματος της σχολικής τάξης: ποιοτική προσέγγιση. Στο Γ. Μπαγάνης (Επιμ.), Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής,(σελ. 367-374). Αθήνα: Μεταίχμιο


Αναφορές σε πηγές από το διαδίκτυο


Επίθετο, Αρχικά. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού & αρ.τόμου (πλάγια γραμματοσειρά), (τεύχος), σελιδαρίθμιση. Ανακτήθηκε στις (Ημερομηνία πρόσβασης ) από: όνομα πηγής διαδικτύου.

Παράδειγμα:

Αυθίνος, Ι. (2011). Εφαρμογή της Θεωρίας «Διαχείρισης Έργων» σε Υπαίθριες Δραστηριότητες Κινητικής Αναψυχής. Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής,  8(1), 22-33. Ανακτήθηκε στις 28-6-2011 από: http://www.jsrm.gr/sid=6906&langid=294&page=1

Διατριβή, η οποία έχει ανακτηθεί από προσωπική ιστοσελίδα ή ιστοσελίδα ιδρύματος

Παράδειγμα:

Axford, J.C. (2007). What constitutes success in Pacific island community conserved areas? (Doctoral dissertation, University of Queensland, 2007). Retrieved from http://www.tu-sport.de

Άρθρο εφημερίδας & ηλεκτρονικής εφημερίδας

Συγγραφέας άρθρου – επώνυμο και αρχικά, (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος εφημερίδας ( πλάγια γραμματοσειρά, p. αρ. σελίδας(ων).

Παράδειγμα:

Sandy, A. (2009, January 22).Cheaper to fly than hire a bike in Brisbane. The Courier Mail. Retrieved from http://www.news.com.au/couriermail/story/0,23739,24949645-952,00.htm

Κυβερνητικές δημοσιεύσεις

Συγγραφέας έκθεσης – (πρόσωπο ή οργανισμός), (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος αναφοράς (πλάγια γραμματοσειρά), Τόπος δημοσίευσης: Εκδότης

Παράδειγμα:

Queensland Health. (2005). Health Systems Review Final Report. Brisbane: Queensland Government